Informacja o roku urodzenia sędziego, stanowi informację publiczną Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Informacja o roku urodzenia sędziego, stanowi informację publiczną

Informacja o roku urodzenia sędziego, jako osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowi informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

II SAB/Wa 51/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-04-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kube /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Prezes Sądu
Treść wyniku
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.d w zw. z art. 5 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
TEZY

Informacja o roku urodzenia (wieku) sędziego, jako osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube (spr.), Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Adam Lipiński, Protokolant spec. Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi D.P. na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. do rozpatrzenia wniosku D.P. z dnia [...] stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia [...] stycznia 2012 r. D.P. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie dotyczącym wskazania roku urodzenia (wieku) sędziów Sądu Apelacyjnego w W., wnosząc o stwierdzenie bezczynności i zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej.

Skarżący uzasadniając skargę podniósł, że każda informacja, którą posiada podmiot publiczny jest informacją publiczną. Rok urodzenia sędziego znajduje się w wykazie (rejestrze) sędziów prowadzonych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. Informacja ta ma znaczenie m.in. przy określaniu prawa lub obowiązku przejścia w stan spoczynku.

W odpowiedzi na przedmiotową skargę Prezes Sądu Apelacyjnego w W. wniósł o jej oddalenie. Poinformował, że pismem z dnia [...] stycznia 2012 r. wyjaśnił wnioskodawcy okoliczności faktyczne i prawne nieudzielania żądanej informacji. W ocenie organu, informacja dotycząca roku urodzenia (wieku) sędziów Sądu Apelacyjnego

w W. nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Pismem z dnia [...] kwietnia 2012 r. organ podtrzymał stanowisko zawarte

w odpowiedzi na skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zakres przedmiotowy skargi na bezczynność wyznaczają przepisy art. 3 § 2 pkt 1-4a tejże ustawy. Stąd też zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej jest dopuszczalne tylko w tym zakresie, w jakim dopuszczalne jest na mocy powyższych przepisów zaskarżenie decyzji, postanowień oraz innych aktów lub czynności.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy zatem do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie, organ nie podjął żadnych czynności

w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu albo nie podjął stosownej czynności.

Bezczynność w sytuacji określonej przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), polega na tym, że podmiot obowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w zakresie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje.

Sąd analizując skargę D.P. z dnia [...] stycznia 2012 r. na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w zakresie jego wniosku z dnia [...] stycznia 2012 r. dotyczącego wskazania roku urodzenia sędziów (wieku) Sądu Apelacyjnego w W. uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie, ponieważ nie można się zgodzić ze stanowiskiem organu wyrażonym zarówno w odpowiedzi udzielonej skarżącemu w dniu [...] stycznia 2012 r., odpowiedzi na skargę jak i w piśmie procesowym z dnia [...] kwietnia 2012 r., iż rok urodzenia (wiek) sędziego nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, będąca rozwinięciem konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, reguluje zasady i tryb dostępu do informacji mających walor informacji publicznych i wskazuje, w jakich przypadkach dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu i kiedy żądane przez wnioskodawcę informacje nie mogą zostać udostępnione. Definiuje ona informację publiczną, jako każdą informację o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy), wymieniając w art. 6 ustawy przykładowy i niezamknięty katalog informacji stanowiących informację publiczną.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d powołanej ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach władzy publicznej i osobach sprawujących w nich funkcje.

Sądy, jako organy władzy sądowniczej wydające wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonują zadania w imieniu państwa, którego funkcje realizują. Są to więc organy państwowe powołane do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa.

Sędziowie zaś, jako funkcjonariusze publiczni sprawują w nich funkcję publiczną polegającą na orzekaniu w sprawach należących do właściwości tych Sądów na zasadach niezawisłości i bezstronności.

Przepis art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej (...).

Ochrona prywatności jest wyłączona w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli informacja pozostaje w związku z pełnioną przez te osoby funkcją. Jest to zatem możliwe, gdy zaistnieje wyraźne powiązanie określonych faktów z życia prywatnego osoby, której dotyczą, z jej funkcjonowaniem w instytucji publicznej. Można więc powiedzieć, iż osoby pełniące funkcje publiczne są, zgodnie z przepisami ustawy, słabiej chronione niż inni obywatele, a ma to związek z pełnioną przez nie funkcją.

Wykładnia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d w związku z art. 5 ust. 2 ustawy

o dostępie do informacji publicznej, daje podstawę do stwierdzenia, że pozostające

w dyspozycji organu dane osobowe osób wykonujących w ramach różnych stosunków prawnych funkcje publiczne są informacją o sprawach publicznych i jako takie mają charakter publiczny.

Jeżeli nie występuje ustawowa przesłanka pozwalająca na ujawnienie danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne, to dane te podlegają ochronie, jako sfera prywatności i będzie miał wówczas zastosowanie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 5 i art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zdaniem Sądu, informacja o roku urodzenia (wieku) sędziego, jako osoby pełniącej funkcje publiczne, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d

w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast ocena, czy ta informacja publiczna podlega ujawnieniu należy do organu.

Jeżeli w ocenie organu, prawo skarżącego do informacji publicznej na temat roku urodzenia (wieku) sędziów Sądu Apelacyjnego w W., podlega ograniczeniu

z uwagi na ochronę prywatności (tj. organ uzna, że żądane informacje na temat roku urodzenia (wieku) sędziów nie mają związku z pełnioną przez nich funkcją publiczną), to obowiązkiem organu w takiej sytuacji będzie wydanie decyzji na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli natomiast przyjmie, że zachodzi wyłączenie ochrony prywatności, to zgodnie z wnioskiem udostępni w drodze czynności materialno-technicznej żądaną informację.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał wyłącznie to, czy wniosek skarżącego powinien zostać załatwiony, tj. czy żądane przez skarżącego informacje mają charakter informacji publicznej, które organ winien rozpatrzyć w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w konsekwencji, czy organ - Prezes Sądu Apelacyjnego

w W. - jest zobowiązany do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Sąd rozpoznając skargę na bezczynność nie mógł natomiast wypowiadać się, co do tego, czy występują ustawowe przesłanki pozwalające na ujawnienie żądanych przez skarżącego danych osobowych, przewidziane w art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy

o dostępie do informacji publicznej.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 149 § 1 wskazanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

Sąd, biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku i datę wniesienia skargi na bezczynność oraz uwzględniając czynności, jakie organ podejmował w sprawie, nie stwierdził, by istniejąca bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 149 § 2 powołanej wyżej ustawy.

 

do góry wydrukuj